Statut Stowarzyszenia

NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ "JESTEŚMY” W IŁAWIE

RODZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną „Jesteśmy” i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku: Prawo o Stowarzyszeniach / Dz. U. Nr 20 z dnia 10 kwietnia 1989r. poz. 104 z późniejszymi zmianami / oraz niniejszego statutu.

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o wpisaniu do rejestru Stowarzyszeń.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§3

Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Iława.

§4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, którego działalność nie jest ustawiona na zysk.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, może jednak dla prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników i osoby zaangażowane na podstawie umów cywilno – prawnych, w tym członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może powoływać inne dopuszczone prawem podmioty, np. spółdzielnie socjalne.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

Prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.

Działalność na rzecz usamodzielnienia młodzieży z upośledzeniem umysłowym.

Działalność na rzecz poprawy sytuacji społecznej, materialnej, zatrudnienia młodzieży z upośledzeniem umysłowym.

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Działalność na rzecz ochrony środowiska, zdrowego stylu życia, ekologii.

Współpraca z wolontariatem.

Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.

Działalność wspomagająca organizacyjnie, informacyjnie, szkoleniowo lub finansowo inne organizacje pozarządowe.

Zapobieganie skutkom wychowania w niekorzystnych warunkach rodzinnych i środowiskowych.

Promowanie krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

Tworzenie alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo.

Organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego.

Pozyskiwanie środków finansowych, materialnych i inwestycyjnych do realizacji zadań.

Organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń oraz wydawanie publikacji związanych tematycznie z celami działania Stowarzyszenia.

Współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i pełnosprawnych.

Udzielenie pomocy stypendialnej.

Prowadzenie wymiany międzynarodowej, w tym opartej na idei miast bliźniaczych.

Finansowe wspieranie osób prawnych i fizycznych.

Podejmowanie działań o charakterze integracyjnym przy współpracy z wolontariatem.

Prowadzenie działalności kształtującej pozytywne postawy wobec dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

Członkowie dzielą się na:

a/ zwyczajnych b/ wspierających c/ honorowych

§9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Polski, który posiada nienaganną opinię, predyspozycje do pracy społecznej na rzecz drugiego człowieka, złoży pisemną deklarację przynależności do Stowarzyszenia i zostanie przyjęty przez Zarząd.

§10

Członek zwyczajny ma prawo:

Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.

Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§11

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

Czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia.

Regularne opłacanie składek członkowskich.

§12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana

merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc fizyczną lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w

§10 pkt 3 i 4 prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§13

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.

Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku.

Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków złożone co najmniej 14 dni przed terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

§15

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zgromadzenie.

Zarząd.

Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do

głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać jednej

trzeciej liczby członków pochodzących z wyborów.

§16

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo- wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeśli statut nie stanowi

inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej

połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych – w drugim terminie. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

Wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.

Ustalanie wysokości składek członkowskich.

Nadawanie godności członka honorowego.

Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.

Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

Uchwalenie regulaminów wewnętrznych.

Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 18

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

a/ z własnej inicjatywy

b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej

c/ na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 19

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd składa się z prezesa, wybranego przez Walne Zgromadzenie oraz czterech członków, którzy spośród siebie wybiorą wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Posiedzenie Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż na kwartał jeden raz.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.

Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

Sporządzanie sprawozdań z działalności.

Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.

Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.

Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

Zatrudnianie pracowników i współpracowników ( umowy cywilno – prawne ).

Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

§ 21

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

Kontrolowanie i ocena prac Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.

Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.

Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Wyznaczanie osoby reprezentującej stowarzyszenie w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między nimi.

§22

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a/ nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

c/ z tytułu pełnienia funkcji w tym organie mogą otrzymywać zwrot

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez GUS

za rok poprzedni.

Członkowie zarządu Stowarzyszenia mogą zawierać ze Stowarzyszeniem umowę

o pracę i umowy cywilno – prawne w związku z prowadzona działalnością statutową, między innymi w przypadku realizacji projektów/ przedsięwzięć współfinansowanych z środków zewnętrznych.

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§23

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:

a/ wpływy ze składek członkowskich, b/ darowizny, spadki, zapisy,

c/ wpływy z działalności statutowej, d/ dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

§24

Do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym przy zawieraniu umów o pracę i cywilno – prawnych, upoważnione są działające łącznie dwie którekolwiek osoby spośród następujących: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik.

Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika lub Sekretarza.

Stowarzyszenie nie przyjmuje i nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to , czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydaja się ze sobą powiązane.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§25

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do

głosowania w pierwszym terminie, w drugim bez względu na liczbę obecnych.

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§26

Zabrania się:

-udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków lub pracowników, członków organów oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”.

-przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

-wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji

-zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą

-członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.